МЕНЮ

Автоматичен обмен на финансова информация

Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане (FATCA, CRS и DAC 2)

Съгласно международните правила за автоматичен обмен на финансова информация, Република България регулярно предоставя на другите държави, които участват в този обмен, финансова информация в областта на данъчното облагане, относима към лицата, които са местни лица за данъчни цели на съответните юрисдикции. Този обмен на информация се осъществява посредством Националната агенция за приходите (НАП), от една страна, и съответните компетентни данъчни органи на другите участващи държави, от друга страна.

Република България става част от процеса по обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане чрез въвеждане в своето вътрешно законодателство на:

  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act);
  • Многостранно споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, с което се въвежда Общият стандарт за предоставяне на информация (Common Reporting Standard – CRS);
  • Директива 2011/16/ЕС (DAC) и Директива 2014/107/ЕС (DAC 2).

В тази връзка в края на 2015 г. е приета и обнародвана промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) като е създаден нов Раздел ІІІа Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане.

В изпълнение на изискванията на ДОПК, ИП „ДИ ВИ ИНВЕСТ“ ЕАД (Дружеството), в качеството си на предоставяща информация финансова институция, прилага спрямо своите настоящи и бъдещи клиенти процедури за комплексна проверка и контрол на финансовите сметки.

Процедурите за комплексна проверка се прилагат както за нови, така и за съществуващи сметки на клиенти. За да изпълни задължения си свързани с тези процедури Дружеството предоставя за попълване Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация по чл. 142т, ал. 1 от ДОПК (по образец утвърден от Изпълнителният директор на НАП), като при необходимост се изисква и предоставянето на други документи и информация.

В тази връзка, за всеки клиент е важно да знае, че информацията съгласно чл. 142б от ДОПК съдържаща лични данни на клиента, в това число наличност по сметка и реализирани по сметката доходи, може да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно закона, в рамките на който да бъде предоставена на юрисдикция, на която съответният клиент е местно лице за данъчни цели.

ИП „ДИ ВИ ИНВЕСТ“ ЕАД е регистрирано в официалния Интернет портал на Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS) и притежава следния Глобален идентификационен номер - Global Intermediary Identification Number (GIIN): EM4SY0.00045.ME.100.

Повече информация относно автоматичния обмен на финансова информация за данъчни цели можете да намерите на интернет страницата на НАП: https://www.nap.bg/

Повече информация относно FATCA можете да намерите на интернет страницата на IRS:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca

Повече информация относно CRS можете да намерите на интернет страницата на ОИСР: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-for-tax-matters-9789264216525-en.htm