МЕНЮ

Оповестявания на информация във връзка с устойчивостта

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИП „ДИ ВИ ИНВЕСТ“ ЕАД, ЧЕ НЕ ОТЧИТА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА СВОИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ И НА СВОИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СЪВЕТИ  ВЪРХУ ФАКТОРИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТ

Към настоящия момент Инвестиционен посредник „Ди Ви Инвест“ ЕАД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, както при управление на портфейлите на клиенти, с които има сключен договор за управление на портфейли от финансови инструменти, така и в процеса по предоставяне на инвестиционни съвети.

Причините за неотчитане на неблагоприятните въздействия са:

  • спецификите на императивните разпоредби на секторното законодателство на национално и наднационално ниво – наличие на задължение за ИП да действа в найдобър интерес при съобразяване на рисковия профил и инвестиционната политика на клиентите;
  • Дружеството ангажира всички свои налични ресурси за постигане на целите на своите клиенти, които към настоящия момент не включват изисквания за устойчиви инвестиции;
  • отсъствието на надеждни и общодостъпни способи за оповестяване от публичните компании относно наличието или липсата на ESG данни, които евентуално биха дали възможност за формиране на обективни сведения за устойчиви фактори.
  • мащабът на дейността на Дружеството – размер, естество и обхват на дейностите, както и вида на предоставяните финансови услуги;
  • потенциалният ефект от евентуални пропуснати ползи в резултат на взети решения или предоставени съвети за инвестиции в т.нар. по-устойчиви продукти следва да бъде количествено определен посредством детайлен статистически анализ с оглед стриктно спазване на инвестиционната политика и рисковия профил на съответния портфейл от финансови инструменти, и постигане на целите му за оптимално съотношение доходност/риск;
  • съображенията дали достатъчен обем информация/данни могат да бъдат предоставени от всички публични компании в сравним дигитален формат, липсата на гаранции да не се публикува заблуждаваща информация, опасността от допускане на т.нар.„greenwashing“ или друг вид дезинформация и т.н.
  • продължаващата процедура по разработване на единна европейска правна рамка във връзка с оповестяването на информация относно рисковете за устойчивостта за участниците на финансовите пазари.

Инвестиционен посредник „Ди Ви Инвест“ ЕАД, макар и на този етап да не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения и инвестиционните съвети върху факторите на устойчивост, извършва текущ преглед на нормативната база и клиентските предпочитания, като при отпадане на причините за неотчитане и при промяна на инвестиционната политика на клиентите би си поставило за цел да преосмисли и направи преценка дали отчитането на неблагоприятните въздействия върху факторите на устойчивост биха допринесли за предоставяне на инвестиционни услуги, при спазване на принципа за действие в най-добър интерес на клиентите.

 

Дата на актуализация: 14.06.2024 г.

Дата на публикуване: 14.06.2024 г.