МЕНЮ

Вътрешно подаване на сигнали

От 4-ти май 2023 г. е в сила Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН). Законът въвежда в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937  на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. Главната цел на този нормативен акт е да предостави защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

В изпълнение на изискванията на този закон, като задължен субект, попадащ в обхвата му, ИП „ДИ ВИ ИНВЕСТ“ ЕАД е създало канал за вътрешно подаване на сигнали и e приело Правила за вътрешно подаване на сигнали, които се предоставят и са достъпни за всички негови служители.

Относно условията и реда за подаване на сигнали моля да се запознаете с публикуваната информация от Дружеството: