МЕНЮ

Етичен кодекс

Етичният кодекс на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД определя политиката и принципите на инвестиционния посредник при осъществяване на неговата дейност и по отношение на клиентите на Дружеството, неговите служители, акционери, партньори и трети лица.

ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД е част от Групата на VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe и настоящият Етичен кодекс е съобразен с Етичния кодекс на Групата, както и с Етичния кодекс на членовете на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници ( www.balip.com ), чийто член е ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД.