МЕНЮ

Документи

От 16.02.2018 г. е в сила нов Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Законът въвежда в българското законодателство изискванията на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти (т.нар. MiFIDII). ЗПФИ и съответното законодателство на ЕС по прилагането на MiFIDIIимат за цел по-добра защита на инвеститорите, които се ползват от услугите на инвестиционните посредници. Това се постига както с предоставянето от ИП на подходяща информация на клиентите при инвестиране във финансови инструменти, пазарите, на които те се търгуват, прозрачност на разходите за клиентите преди и след сключване на съответните сделки, прилаганата от инвестиционния посредник политика за третиране конфликти на интереси и др., така и с предоставянето от страна на клиентите на необходимата на посредника информация, за да бъде той в състояние да направи оценка доколко услугата е подходяща за клиента. Предвид това, преди подписването на договор за предоставяните от ИП Ди Ви Инвест ЕАД услуги, Ви молим да се запознаете с посочената по-долу информация:

 

За да разгледате информацията за Ди Ви Инвест ЕАД, използвайте връзките по-горе.

Ако нямате инсталирана програмата Adobe Acrobat Reader, можете да я изтеглите безплатно от тук