МЕНЮ

Дългово финансиране

Дългово Финансиране

Дълговото финансиране се осъществява чрез емитирането на облигации. Това е съвременна алтернатива на външното финансиране чрез банков кредит, която предлага редица предимства:

 • Облигациите са гъвкав финансов инструмент - с диференцирана структура съобразена с нуждите на конкретния емитент
 • Осигуряват дългосрочен ресурс на конкурентна цена
 • Позволяват разумни нива на обезпечение
 • Спомагат за имиджа и рекламират емитента

Добра облигационна емисия е тази, която отчита интересите както на емитента (издателя), така и на инвеститорите. За да се пласира успешно една облигационна емисия, трябва добре да се познава правната рамка на сключването на облигационен заем, да се анализират тенденциите на финансовия пазар и да се проучат очакванията на инвеститорите.

Работейки активно и в тясно сътрудничество с най-големите институционални инвеститори в България, Ди Ви Инвест ЕАД е в състояние да структурира емисията облигации по начин, който да обедини интересите на инвеститорите и емитента.

Ние извършваме финансов анализ на емитента, първоначално проучване на пазара с цел тестване на инвеститорския интерес, структуриране на самата емисия и маркетинг сред инвеститорите. Ангажирайки се да организираме структурирането на емисията и пласирането на част или целия й обем, ние правим всичко възможно да осигурим сключването на заема.

Ди Ви Инвест ЕАД е водещ мениджър в страната по отношение на структуриране и пласиране на облигационни емисии. Към момента Ди Ви Инвест ЕАД е мениджър на 47 корпоративни и общински емисии облигации, считано от 2003 г., с обща номинална стойност над 249 млн. евро.

Процедура по емитиране на облигации при условията на частно пласиране:

 • Решение на компетентния орган на дружеството емитент, определящо параметрите на емисията;
 • Изготвяне на Информационен меморандум;
 • Преговори с институционални инвеститори;
 • Емитиране – записване и продажба;
 • Усвояване на средствата;
 • Подготовка на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
 • Потвърждаване на Проспекта от Комисията за финансов надзор;
 • Регистрация на емисията в Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса – София АД;
 • Обслужване на облигационния заем (плащания по купоните и главницата) чрез Централен депозитар АД.

Участие на Ди Ви Инвест ЕАД в процедура по издаване на емисия облигации: 

 • Проучване на пазара и интереса към емисията облигации;
 • Консултация за вид и обем на емисията, размер и периодичност на купонните плащания, обезпечение и др.;
 • Изготвяне на Информационен меморандум;
 • Преговори с институционални инвеститори, пласиране на емисията;
 • Регистрация на емисията в Централен Депозитар АД;
 • Подготовка на Проспект;
 • Регистрация на емисията и дружеството в регистрите на Комисията за финансов надзор;
 • Регистрация за търговия на Българска фондова борса - София АД.

Ди Ви Инвест ЕАД е бил мениджър или ко-мениджър на емисии облигации на общо 47 емисии, с обща емисионна стойност 249 млн. евро:

Вижте подробна информация за емисиите облигации: 

Корпоративни емисии |  Общински емисииИпотечни емисии