МЕНЮ

Дялово финансиране

Дялово Финансиране

Дяловото финансиране се осъществява чрез емитирането на нови акции или чрез предлагане за продажба на капиталовия пазар на съществуващи акции. При първия вид в компанията се вливат нови средства от увеличението на капитала, докато при втория печелят съществуващите акционери, които продават акциите си на борсата. Публичното предлагане на акции е подходящо за фирми с установени пазарни позиции, които имат ясна визия за развитието си и искат да осигурят финансиране за стратегическото развитие на компанията или за текущи инвестиционни проекти.

Предимства на дяловото финансиране:

 • Осигурява значителен капиталов ресурс, който остава в компанията и не е необходимо да се изплаща;
 • Дава възможност за финансиране дейността на компанията по начин, различен от дълговото финансиране;
 • Дава възможност на настоящите акционери да продадат част от бизнеса си, без това да променя генералната стратегия за развитие на компанията.

Ние предлагаме следните услуги при финансиране чрез предлагане на дялови ценни книжа:

 • финансово консултиране и инвестиционно посредничество при първични и вторични публични предлагания на дялови инструменти и увеличения на капитал;
 • инвестиционно посредничество при регистриране на дялови инструменти за търговия на регулиран пазар (Българска фондова борса - София АД);
 • инвестиционно посредничество при създаване и лицензиране на АДСИЦ;
 • инвестиционно посредничество при осъществяване на търгови предложения и обратни изкупувания на акции.

Процедура по емитиране на акции:

 • проучване на пазара и консултация при структурирането на емисията ценни книжа;
 • формулиране на стратегия на предлагането;
 • анализ и оценка на компаниятa;
 • изготвянето на Проспект/ Информационен меморандум на емисията;
 • комуникация с Комисията за финансов надзор при потвърждаване на проспекта;
 • взаимодействие с Българска фондова борса - София АД и Централен депозитар АД по регистриране на емисията и процедурата по увеличение на капитала;
 • маркетиране и пласиране на емисията;
 • регистрация на ценните книжа в Централен депозитар АД;
 • регистрация на ценните книжа и на дружеството в Комисията за финансов надзор;
 • регистрация на ценните книжа за търговия на Българска фондова борса - София АД.

За периода 2003 г. - 2015 г. Ди Ви Инвест ЕАД е пласирал общо 15 емисии акции на стойност над 87,789 млн. евро.

Вижте подробна информация за емисиите акции