МЕНЮ

ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ КАПИТАЛОВ ПАЗАР

Методите за финансиране чрез капиталовия пазар на инвестиционни проекти и текущата дейност на компаниите са емитирането на облигационен заем (дългово финансиране) и емитирането на акции (дялово финансиране). Тези финансови инструменти осигуряват директен достъп до финансов ресурс чрез капиталовия пазар и способ за привличане на значителни по обем средства. Чрез тях емитентите имат възможност за набиране на капитал от български и чужди институционални и индивидуални инвеститори. Изпозването на тези финансови инструменти повишава имиджа и популярността на дружеството- емитент и осигурява повишен интерес в инвестиционната общност.

Консултации за привличане на инвеститори

Ди Ви Инвест ЕАД съдейства при търсенето на инвестиции от външен частен инвеститор, инвестиционен фонд или стратегически инвеститор. Ние подпомагаме фирмите при изготвянето на представяне, идентифициране на подходящи партньори, преговори и структуриране на сделката.