МЕНЮ

ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Доверителното управление от Ди Ви Инвест ЕАД е идеален продукт за инвеститор, който:

  • иска да максимизира инвестиционните си възможности и доходността от инвестициите си
  • предпочита управление при риск, съобразен с индивидуалните му инвестиционни цели
  • търси професионален мениджмънт за финансовите си ресурси

Нашият инвестиционен подход

На база личен разговор ние изготвяме Вашия Инвестиционен Профил®, който става неизменна част от договора между Вас и Ди Ви Инвест. Инвестиционният профил отчита такива параметри като търсена доходност, срок на инвестицията, данъчни аспекти, толерантност към риск и др. Въз основа на Инвестиционния Профил®, ние конструираме за Вас персонална инвестиционна стратегия и “стратегически” портфейл.

Портфолио мениджърите от Ди Ви Инвест ЕАД следят движението на цените на Вашите активи и извършват промени в портфейла, когато това е необходимо, така че да се максимизира доходността от Вашата инвестиция. Периодично Ви информираме за извършените промени с обосновка за тях и очаквания за развитие.

Какво ни прави различни?

  • Индивидуален подход –стремим се да идентифицираме и удовлетворим Вашите инвестиционни цели
  • Обем на управляваните активи - ние сме част от групата, която управлява най-големите инвестиционни портфейли в България
  • Достъп до широк кръг от инвестиционни инструменти - ДЦК, външен дълг, общински дълг, корпоративни облигации, акции, форуърди
  • Модерна методология за управление на инвестициите, която минимизира риска при запазване на потенциала за висока доходност